Tag Archives: ทำฟันเด็กพิเศษ

Tag – ทำฟันเด็กพิเศษ

ทำฟันเด็กพิเศษ คือ การให้การรักษาทางทันตกรรมเฉพาะทางสำหรับเด็กพิเศษ ซึ่งจะมีขั้นตอนที่แตกต่างจากการให้การรักษาทางทันตกรรมเด็กทั่วๆไป ทั้งนี้เนื่องจากเด็กพิเศษ คือ เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในด้านต่างๆ เช่นต้องการความช่วยเหลือในการเรียนรู้ (เช่น เด็กที่มีภาวะปัญญาอ่อน) หรือ ต้องการความช่วยเหลือในการเข้าสังคม (เช่น เด็กที่มีภาวะออทิสติก) ซึ่งเด็กเหล่านี้ จะต้องการความพิเศษในการดูแล เรื่องการทำฟันก็เช่นเดียวกัน เนื่องจากหมอฟันทั่วๆไป อาจไม่มีวิธีบริหารจัดการให้เด็กพิเศษเหล่านี้ยอมรับการทำฟันได้ แม้กระทั่งหมอฟันเด็กเอง ก็อาจจะไม่สามารถใช้วิธีปกติในการทำฟันเด็กกลุ่มนี้ได้

ทำฟันเด็กพิเศษ โดยหมอฟันเด็กเฉพาะทาง – คลินิกทันตกรรม SmileDC

ทำฟันเด็กพิเศษ คือ การให้การรักษาทางทันตกรรมเฉพาะทางสำหรับเด็กพิเศษ ซึ่งจะมีขั้นตอนที่แตกต่างจากการใ[...]

ผศ.ทพญ. อาวีพรรณ โกวิทย์สมบูรณ์ (หมอโบว์)