แก้ไขล่าสุด 09/07/2024

หน้าแรก » ทันตแพทย์เฉพาะทาง ที่คลินิกทันตกรรม SmileDC

รายชื่อทันตแพทย์เฉพาะทาง

ทันตแพทย์เฉพาะทางของเรา

ทีมงานทันตแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จาก คลินิกทันตกรรม SmileDC ให้บริการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน ของเด็กๆและทุกคนในครอบครัวค่ะ 🙂

ทันตกรรมเด็ก

หมอฟันเด็ก - หมอโบว์ (ผศ.ทพญ.อาวีพรรณ โกวิทย์สมบูรณ์)

ผศ.ทพญ.อาวีพรรณ โกวิทย์สมบูรณ์
(หมอโบว์)

เวลาออกตรวจ

  • ทุกวันอังคาร
  • วันเสาร์-อาทิตย์ (บางสัปดาห์)

ประวัติการศึกษา

 • 2548 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2552 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ทันตกรรมสำหรับเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

 • 2559 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาทันตกรรมเด็ก) รับรองโดยสภาการอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
 • อดีตอาจารย์ประจำ ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์
  • 2548-2555 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • 2555-2561 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • ทันตแพทย์สำหรับเด็ก
  • 2551-2562 ศูนย์ทันตกรรม LDC (สาขารามคำแหง 135)
  • 2555-2560 โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
 • สมาชิกสามัญ ชมรมทันตกรรมสำหรับเด็กแห่งประเทศไทย
หมอเจ - ทพ. เพิ่มพูน

ทพ. เพิ่มพูน เจริญทำนุกิจ
(หมอเจ)

เวลาออกตรวจ

  • ทุกวันจันทร์
  • วันพุธสัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน

ประวัติการศึกษา

 • 2558 ทันตแพทย์ศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2563 Master of Science in Dentistry major in  Pediatric Dentistry(International Program), Mahidol University
หมอโบว์ (ทพญ.อัญชนา) หมอฟันเด็กเฉพาะทาง ประจำคลินิกทันตกรรม SmileDC

ทพญ. อัญชนา อารีธรรมศิริกุล
(หมอโบว์)

 

เวลาออกตรวจ

  • ทุกวันอังคาร
  • วันศุกร์สัปดาห์ที่ 1, 3 และ 5 ของเดือน
  • วันเสาร์สัปดาห์ที่ 3 และ 4 ของเดือน

 

ประวัติการศึกษา

 • 2556 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 • 2561 ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก
 • 2561 วุฒิบัตร ทันตกรรมสำหรับเด็ก เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก, ทันตแพทยสภา เฉพาะทาง : ทันตกรรมสำหรับเด็ก
หมอฟันเด็ก หมอกุ๊ก ทพญ.วราภา เหรียญพิทักษ์กุล

ทพญ. วราภา เหรียญพิทักษ์กุล
(หมอกุ๊ก)

 

เวลาออกตรวจ

  • วันเสาร์-อาทิตย์ (บางสัปดาห์)

ประวัติการศึกษา

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ทพญ. พรรณี กลลดาเรืองไกร - หมอซัง ทันตกรรมเด็ก-หมอฟันเด็ก

ทพญ. พรรณี กลลดาเรืองไกร
(หมอซัง)

 

เวลาออกตรวจ

  • ทุกวันพฤหัส
  • วันพุธสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน
  • วันเสาร์สัปดาห์ที่ 1, 3 และ 5 ของเดือน

 

ประวัติการศึกษา

 • 2535 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2539 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล
ทพญ.ศิวาพร หอโสภณพงษ์ หมอยุ้ย - ทันตกรรมเด็ก-หมอฟันเด็ก ทำฟันเด็ก

อ.ดร.ทพญ.ศิวาพร หอโสภณพงษ์
(หมอยุ้ย)

 

เวลาออกตรวจ

  • วันเสาร์ (บางสัปดาห์)

 

ประวัติการศึกษา

 • 2551 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • 2556 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2561 ปริญญาเอก สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล
หมอพิม นวพรรณ หมอฟันเด็ก

ทพญ.นวพรรณ รัตนภักดีกุล
(หมอพิม)

 

เวลาออกตรวจ

  • วันเสาร์สัปดาห์ที่ 1, 2 และ 3 ของเดือน
  • ทุกวันอาทิตย์

 

ประวัติการศึกษา

 • 2561 ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิตจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • 2563 ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อ หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร ทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล
หมอฟันเด็ก หมอแอน ทพญ.ศรัณย์พร เลื่องชัยเชวง

ทพญ.ศรัณย์พร เลื่องชัยเชวง
(หมอแอน)

 

เวลาออกตรวจ

  • ทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน

 

ประวัติการศึกษา

 • 2549 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • 2556 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมสำหรับเด็ก) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมอจูเนียร์ ทพญ.ณัฐณิชา นามพิมพ์

ทพญ.ณัฐณิชา นามพิมพ์
(หมอจูเนียร์)

 

เวลาออกตรวจ

  • ทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน
  • ทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน

 

ประวัติการศึกษา

 • 2563 ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิตจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • 2566 กำลังศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Dr.Palita

ทพญ.ปาลิตา โลกโบว์
(หมอจ๊ะโอ๋)

 

เวลาออกตรวจ

  • ทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ 1 และ 4 ของเดือน
  • ทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 1, 3 และ 4 ของเดือน

 

ประวัติการศึกษา

 • 2562 ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2565 กำลังศึกษาต่อ ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Dr.Wanwisa

ทพญ.วันวิสาข์ เล็กอาราม
(หมอการ์ตูน)

 

เวลาออกตรวจ

  • ทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน
  • ทุกวันอาทิตย์

 

ประวัติการศึกษา

 • 2561 ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ ประสานมิตร
 • 2564 กำลังศึกษาต่อ ทันตแพทย์ประจำบ้าน มหาวิทยาลัยมหิดล
ทพญ.ดนุธิดา สาเขตร์ หมอต๋าว -ทันตกรรมเด็ก-หมอฟันเด็ก

ทพญ.ดนุธิดา สาเขตร์
(หมอต๋าว)

 

เวลาออกตรวจ

  • ทุกวันจันทร์ (ช่วงเย็น)

 

ประวัติการศึกษา

 • 2558 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • 2565 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หมอหน่อย - ทพญ.จันทวดี ประกายรุ้งทอง คุณหมอฟันเด็กเฉพาะทาง

ทพญ.จันทวดี ประกายรุ้งทอง
(หมอหน่อย)

 

เวลาออกตรวจ

  • ทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ 2 และ 3 ของเดือน
  •  

   ประวัติการศึกษา

   • 2528 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
   • 2538 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล
หมอวิว_ทพญ.กฤษณ์กมล-เลิศเรืองปัญญา

ทพญ.กฤษณ์กมล เลิศเรืองปัญญา
(หมอวิว)

 

เวลาออกตรวจ

  • วันเสาร์บางสัปดาห์

 

ประวัติการศึกษา

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • กำลังศึกษา หลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล
ทพ.สหรัฐ_หมอนิ๊กกี้ หมอฟันเด็ก

ทพ.สหรัฐ แจ่มใส
(หมอนิ๊กกี้)

 

เวลาออกตรวจ

   • ทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ 3 และ 4 ของเดือน

   

ประวัติการศึกษา

 • 2563 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2565-ปัจจุบัน กำลังศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทันตกรรมหัตถการ/ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

หมอเบียร์ หมอฟัน

ทพญ. ประภาพรรณ ใจกล้า
(หมอเบียร์)

 • ทุกวันอังคาร
 • วันเสาร์สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน
ทพญ.นิชาพร ต่อสุวรรณ-หมอเอ๊ะ ทันตแพทย์อุดฟันเฉพาะทาง

ทพญ.นิชาพร ต่อสุวรรณ
(หมอเอ๊ะ)

 • ทุกวันพฤหัส

ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปาก

หมอฟันเฉพาะทาง ทพ.บัณฑิต วิเศษมงคลชัย

ทพ.บัณฑิต วิเศษมงคลชัย
(หมอบัณฑิต)

 • ทุกวันอาทิตย์
หมอตุ๊ก-ทพญ.ฉัตรชญา พึ่งผูก

ทพญ.ฉัตรชญา พึ่งผูก
(หมอตุ๊ก)

 • วันเสาร์ (บางสัปดาห์)
หมอโดนัท ทพญ.ภารดี

ทพญ.ภารดี คีรีวรรณ
(หมอโดนัท)

ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ. พิชญา ไชยรักษ์ - ทันตแพทย์จัดฟันเฉพาะทาง

ทพญ. พิชญา ไชยรักษ์
(หมอพิชญา)

สาขา ทันตแพทย์จัดฟันเฉพาะทาง

 

เวลาออกตรวจ

ทุกวันเสาร์ที่ 1 ของเดือน 

เวลา 10:00 – 19:00

 

ประวัติการศึกษา

 

 • 2539 – ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
 • 2541 – ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมบดเคี้ยว จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
 • 2553 – วิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัน
  ตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2554 – ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2559 – อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา

 

 

คุณหมอตาล ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ. ศุทธินันท์ ด่านธำรงกูล
(หมอตาล)

สาขา ทันตแพทย์จัดฟันเฉพาะทาง

 

เวลาออกตรวจ

ทุกวันเสาร์ที่ 2 และ 3 ของเดือน 

เวลา 10:00 – 19:00

 

ประวัติการศึกษา

 

 • 2546 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2554 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

ทันตกรรมวิทยาเอนโดดอนต์ (รักษารากฟัน)

หมอเบญ

ทพญ. เบญจพร สมิทธิเศรษฐ์
(หมอเบญ)

 • วันพฤหัสสัปดาห์ที่ 2 และ 4
หมอฟัน_Profile1

ทพ.ปวีพงศ์ ถนอมเพ็ชรสง่า
(หมอโอ๊ค)

 • วันศุกร์สัปดาห์ที่ 2 และ 4

ทันตกรรมประดิษฐ์ (ฟันปลอม)

หมอแตงไทย-ทพญ.กนกขวัญ พิพิธสมบัติ

ทพญ.กนกขวัญ พิพิธสมบัติ
(หมอแตงไทย)

 • ทุกวันจันทร์
 • ทุกวันพุธ

ทันตกรรมรากเทียม

หมอตุ๊ก-ทพญ.ฉัตรชญา พึ่งผูก

ทพญ.ฉัตรชญา พึ่งผูก
(หมอตุ๊ก)

 • วันเสาร์ (บางสัปดาห์)

ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ. สิริโสภา สุวรรณานุสรณ์ (หมอเจ็ม) ทันตแพทย์ที่ให้การรักษาทันตกรรมทั่วไป เช่น การขูดหินปู้น การอุดฟัน การถอนฟัน เป็นต้น

ทพญ. สิริโสภา สุวรรณานุสรณ์
(หมอเจ็ม)

 • วันเสาร์
 • วันอาทิตย์
หมอฟัน_Profile2

ทพญ. พัทธวรรณ กลลดาเรืองไกร
(หมอจินนี่)

 • วันเสาร์
 • วันอาทิตย์