แก้ไขล่าสุด 28/11/2022

หน้าแรก » ทันตแพทย์เฉพาะทาง

ทันตแพทย์เฉพาะทาง

ทันตแพทย์เฉพาะทางของเรา

ทีมงานทันตแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จาก คลินิกทันตกรรม SmileDC ให้บริการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน ของเด็กๆและทุกคนในครอบครัวค่ะ 🙂

ผศ.ทพญ.อาวีพรรณ โกวิทย์สมบูรณ์ (หมอโบว์)
สาขา : ทันตกรรมเด็ก
เพจเฟสบุ๊ค
ทพ. เพิ่มพูน เจริญทำนุกิจ (หมอเจ)
สาขา : ทันตกรรมเด็ก
ทพญ. อัญชนา อารีธรรมศิริกุล (หมออัญ)
สาขา : ทันตกรรมเด็ก
ทพญ. ศรัณย์พร เลื่องชัยเชวง (หมอแอน)
สาขา : ทันตกรรมเด็ก
ทพญ. วราภา เหรียญพิทักษ์กุล (หมอกุ๊ก)
สาขา : ทันตกรรมเด็ก
ทพญ.นวพรรณ รัตนภักดีกุล (หมอพิม)
สาขา : ทันตกรรมเด็ก
ทพญ.ปาลิตา โลกโบว์ (หมอจ๊ะโอ๋)
สาขา : ทันตกรรมเด็ก
ทพญ.วันวิสาข์ เล็กอาราม (หมอการ์ตูน)
สาขา : ทันตกรรมเด็ก
ทพญ. พรรณี กลลดาเรืองไกร (หมอซัง)
สาขา : ทันตกรรมเด็ก
ทพญ.ชญานี ดุลสัมพันธ์ (หมอแตง)
สาขา : ทันตกรรมเด็ก
ทพญ.ดนุธิดา สาเขตร์ (หมอต๋าว)
สาขา : ทันตกรรมเด็ก
ทพญ.ศิวาพร หอโสภณพงษ์ (หมอยุ้ย)
สาขา : ทันตกรรมเด็ก
ทพญ. พิริยา หลีรัตนะ (หมอพิม)
สาขา : ทันตกรรมเด็ก
ทพ.ตวงสิน พฤกษสุวรรณ (หมอตวง)
สาขา : ทันตกรรมเด็ก
ทพญ. จุฑามาศ กาลเนาวกุล (หมอมุก)
สาขา : ทันตกรรมเด็ก
ทพญ. ศุทธินันท์ ด่านธำรงกูล (หมอตาล)
สาขา : ทันตกรรมจัดฟัน
ทพญ. ประภาพรรณ ใจกล้า (หมอเบียร์)
สาขา : ทันตกรรมหัตถการ/ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
ทพญ.นิชาพร ต่อสุวรรณ (หมอเอ๊ะ)
สาขา : ทันตกรรมหัตถการ/ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
ผศ.ทพญ.พิมพ์มาดา เกษรักษ์ (หมอขวัญ)
สาขา : ทันตกรรมหัตถการ/ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
ทพ.บัณฑิต วิเศษมงคลชัย (หมอบัณฑิต)
สาขา : ศัลยกรรมช่องปาก
ทพญ.ฉัตรชญา พึ่งผูก (หมอตุ๊ก)
สาขา : ศัลยกรรมช่องปาก/ทันตกรรมจัดฟัน/ทันตกรรมรากเทียม
ทพญ.ภารดี คีรีวรรณ (หมอโดนัท)
สาขา : ศัลยกรรมช่องปาก
ทพญ.ณัฐธิดา ตั้งสุขสมบูรณ์ (หมอแนน)
สาขา : วิทยาเอนโดดอนต์ (รักษารากฟัน)
ทพญ. เบญจพร สมิทธิเศรษฐ์ (หมอเบญ)
สาขา : วิทยาเอนโดดอนต์ (รักษารากฟัน)
ทพญ.กนกขวัญ พิพิธสมบัติ (หมอแตงไทย)
สาขา : ทันตกรรมประดิษฐ์
ทพญ.นววรรณ โสภณ (หมอกริ๊บ)
สาขา : ปริทันตวิทยา (รักษาโรคเหงือก)
ทพญ.เพียงใจ น้อยสถิต (หมอกิ๊ฟ)
สาขา : ทันตกรรมจัดฟัน