ทพ.เพิ่มพูน เจริญทำนุกิจ (หมอเจ)

หมอเจ - ทพ. เพิ่มพูน
หมอเจ – ทพ. เพิ่มพูน เจริญทำนุกิจ

สาขา : ทันตกรรมเด็ก

การศึกษา

2558 ทันตแพทย์ศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2563 Master of Science in Dentistry major in  Pediatric Dentistry(International Program), Mahidol University