ทพญ.ชญานี ดุลสัมพันธ์ (หมอแตง)

ทพญ.ชญานี ดุลสัมพันธ์-หมอแตง
ทพญ.ชญานี ดุลสัมพันธ์-หมอแตง

สาขา : ทันตกรรมสำหรับเด็ก

การศึกษา

  • 2565 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • 2558 ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย