ทพญ.ดนุธิดา สาเขตร์ (หมอต๋าว)

ทพญ.ดนุธิดา สาเขตร์-หมอต๋าว
ทพญ.ดนุธิดา สาเขตร์-หมอต๋าว

สาขา : ทันตกรรมสำหรับเด็ก

การศึกษา

  • 2565 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2558 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒม์