แก้ไขล่าสุด 15/07/2023

ทพญ.ปาลิตา โลกโบว์ (หมอจ๊ะโอ๋)

ทพญ.ปาลิตา โลกโบว์ - หมอจ๊ะโอ๋
ทพญ.ปาลิตา โลกโบว์ – หมอจ๊ะโอ๋

สาขา : ทันตกรรมสำหรับเด็ก

การศึกษา

  • 2562 ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2565 กำลังศึกษาต่อ ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย