ทพญ. พรรณี กลลดาเรืองไกร (หมอซัง)

ทพญ. พรรณี กลลดาเรืองไกร - หมอซัง
ทพญ. พรรณี กลลดาเรืองไกร (หมอซัง)

สาขา : ทันตกรรมสำหรับเด็ก

การศึกษา

  • 2539 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 2535 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล