แก้ไขล่าสุด 21/07/2023

ทพญ.นวพรรณ รัตนภักดีกุล (หมอพิม)

ทพญ.นวพรรณ รัตนภักดีกุล - หมอพิม หมอฟันเด็ก
ทพญ.นวพรรณ รัตนภักดีกุล – หมอพิม

สาขา : ทันตกรรมเด็ก

การศึกษา

  • 2561 ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิตจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • 2563 ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อ หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร ทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล