ทพญ. ศรัณย์พร เลื่องชัยเชวง (หมอแอน)

ทพญ.ศรัณย์พร เลื่องชัยเชวง (หมอแอน) หมอฟันเด็ก
ทพญ. ศรัณย์พร เลื่องชัยเชวง (หมอแอน)

สาขา : ทันตกรรมสำหรับเด็ก

การศึกษา

  • 2556 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมสำหรับเด็ก) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • 2549 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ