แก้ไขล่าสุด 14/08/2022

อ.ดร.ทพญ.ศิวาพร หอโสภณพงษ์ (หมอยุ้ย)

ทพญ.ศิวาพร หอโสภณพงษ์ (หมอยุ้ย) หมอฟันเด็ก
ทพญ.ศิวาพร หอโสภณพงษ์ (หมอยุ้ย)

สาขา : ทันตกรรมสำหรับเด็ก

การศึกษา

  • 2561 ปริญญาเอก สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 2556 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 2551 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒม์