ทพญ.วันวิสาข์ เล็กอาราม (หมอการ์ตูน)

ทพญ.วันวิสาข์ เล็กอาราม - หมอการ์ตูน
ทพญ.วันวิสาข์ เล็กอาราม – หมอการ์ตูน

สาขา : ทันตกรรมสำหรับเด็ก

การศึกษา

  • 2561 ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ ประสานมิตร
  • 2564 กำลังศึกษาต่อ ทันตแพทย์ประจำบ้าน มหาวิทยาลัยมหิดล